Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Cameroon

Ang rehiyon ng Lake Ossa sa Cameroon, Africa ang ikalawang bansa kung saan itataguyod ang Net-Works. Ang team ay kasalukuyang nagtataguyod ng mga lokal na pagsososyo at imprastraktura, at magsisimula ang pagkolekta ng lambat sa rehiyong ito sa 2015.

Mahigit 80% ng mga sambahayang malapit sa Lake Ossa ang lubos na umaasa sa lawa at reserve bilang kabuhayan. Ang mga miyembro ay lokal na komunidad ay nagtitiis sa sobrang kahirapan, at may limitadong access sa edukasyon, mga mapagkukunang pinansyal, at mga serbisyong pangkalusugan.

Ang Lake Ossa Wildlife Reserve sa Lower Sanaga River ay tirahan ng mga endangered na West African manatee at freshwater turtle, at itinuturing ito bilang isa sa Mahahalagang Lugar ng Biodiversity batay sa bilang ng endangered species.

Ang mga itinapong lambat ay isang malalang problema para sa ecology ng lawa, dahil sumasabit ang mga ito sa mga manatee at iba pang freshwater species, nagdudulot ng peligro sa paglalakbay sa lawa, at nakakasira sa kalikasan.

Nilalayon ng Net-Works na alisin ang mga mapanganib na lambat na ito sa reserve, at gamitin ang mga ito bilang materyales para sa kapaki-pakinabang na carpet, habang nagbibigay ng socioeconomic na imprastraktura at mga pagkakataon sa komunidad sa lawa.

Our local partners in Cameroon

Ministry of Forests and Wildlife (MINFOF) Conservation Service

Ang MINFOF ay ang ministro ng pamahalaan na inatasang pangasiwaan ang pamamahala ng mga kagubatan at wildlife sa Cameroon, at pinamamahalaan ng Lake Ossa Conservation Service ang Reserve at tungkulin nitong protektahan at pamahalaan ang Reserve. Ang MINFOF Conservation Service ay direktang kasama sa pagpapatupad at pangangasiwa ng Net-Works.

Darwin Initiative

Isang inisyatibo sa pagpopondo ng Pamahalaan ng UK na tumutulong sa pagprotekta ng biodiversity at kalikasan sa pamamagitan ng mga lokal na proyekto sa buong mundo. Sinusuportahan ng DI ang pagtataguyod ng Net-Works sa Cameroon sa pamamagitan ng 3 taon na proyektong tinatawag na ‘Community Based Conservation for Livelihood Development in Lake Ossa Manatee Reserve.’

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。